Energi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Marcus Westberg

Klimatanalys Norr sätter fingret på viktiga frågeställningar runt industrisatsningar och uppvärmning, springer man förbi naturens egna superkrafter i jakten på mineraler och el?

I takt med planetens uppvärmning blir det allt viktigare med så fossilfria och förnyelsebara energislag som möjligt, såsom kraft från vatten, vind och sol. De nya industrisatsningarna i norr innebär att elbehovet ökar så till den grad att vi behöver fråga oss om elen kommer att kunna räcka. Och följer man verkligen konventionerna som säger att samerna, Sveriges urfolk, ska tillfrågas vid exploatering av deras marker? Runt 1000- talet vindkraftanläggningar (år 2022) planeras utökas till 5000, se de illustrativa diagrammen. Det planeras även för utbyggnad av befintlig vattenkraft. På industriexploatörerna, ofta från andra länder, kan det låta som att det är en vildmark i norr som bara står och väntar på att få bli använd och göra nytta. Det vet vi inte stämmer, här lever människor sen många generationer bakåt. Och FN:s globala räddningsplan för naturen säger att jordens biologiska mångfald ska vändas till en påbörjad återhämtning senast år 2030. Det finns skäl att noga granska planerade exploateringar i och med de olika intressena som ställs mot varandra.

Elproduktionen i Övre Norrland

Den nya elproduktionen kommer i huvudsak att bestå av vindenergi. På sidan sju i Svensk Vindenergis senaste kvartalsprognos framgår dels de projekt som är planerade fram till 2024 (det är en tämligen säker siffra) samt Energimyndighetens prognos, som ligger något högre. Det framgår att det är ganska mycket el som tillkommer i Norrbotten och även en dryg TWh i Västerbotten.

Solenergin ökar snabbt, men än så länge är den totala produktionen så pass liten att det inte kommer att få en större betydelse på kort sikt. Det är bara för 2020 som det går att få fram både vind- och vattenkraften i de båda länen. Det är också det som är mest intressant eftersom vindkraftproduktionen byggs ut i snabb takt.

Västerbotten: Vattenkraft 14,2 TWh, vindkraft 2,5, total elproduktion 17,0 Norrbotten: Vattenkraft 15,3, vindkraft 3,3 och totalt 20,0

KOMMENTAR:

Lägger man ihop de satsningar som ligger i norr (Elområde 1) så landar man på 95-98 TWh. Det är vad som behövs för de största projekten, då ingår inte LKABs ReeMAP, Talgas fabrik för grafitförädling till batteriindustrin eller de gruvor som är aktuella i norr. 

Vatten

Statistik

Forskning

Distribution