Infrastruktur

I det ”nya Norrland” står ofta grönt mot grönt, klimatintressen mot naturintressen. Känsliga växter och grodor flyttas på vid byggnationer i hopp om att de ska trivas på sin nya plats. Frågan blir var gränsen går för när naturen fått maka på sig för många gånger i jakten på en fossilfri framtid? Den så kallade vildmarken i norr riskerar bli alltmer fragmenterad genom hyggesvägar, kraftledningsgator och vindkraftanläggningarnas enorma vägnät. Renarna finner inte längre sina stigar och det blir stora störningar för hjordarna. Unga samer riskerar att inte våga satsa på renskötsel, vilket får stora sociala och kulturella effekter. Vägbyggen innebär stora koldioxidutsläpp liksom lastbilstransporterna av gods. Trots nytänkande industrisatsningar och med miljötänk tycks de ändå innebära betydande utsläpp. Och man kan fråga sig om vi inte kommit längre? Redan på 1800- talet byggdes järnvägar och ny kunskap och miljövänlig teknik utvecklas hela tiden. Men finns viljan att hushålla med resurserna, återvinna och tänka på kommande generationer?

Klimatanalys Norr granskar den nya industrivågen, hur mycket exploatering tål naturen i klimatomställningens namn?

Järnvägar

Vägar