Om projektet

Industriomställning i norr är en nödvändig del av den globala transformationen till ett fossilfritt industrisamhälle, om vi ska klara av att landa i en ekologiskt hållbar framtid där människors behov tryggas.

Läs IPCC:s slutsatser här
Men ingen tycks ha överblick över hur stora de samlade effekterna kan bli av alla föreslagna projekt som ingår i den nya vågen av exploatering och elektrifiering i övre Norrland. Vilka projekt ingår i en hållbar omställning och vilka är grönmålad ohållbar exploatering?

Läs om planetens gränser här

Projektet Klimatanalys Norr sätter brännpunkterna i konflikten om naturresurserna och naturvärdena på kartan. Med problemområdena belysta kan vi göra rätt val och effektivt engagera och organisera oss för en hållbar grön framtid!

Naturskyddsföreningen i Norrbotten och Västerbotten driver tillsammans projektet Klimatanalys Norr.

Berättelsen om industriomställningen i norr har förenklats – En ny våg av industrialisering ska hantera miljö- och klimateffekterna av den gamla industrialiseringen.
Men tidspressen och trycket i den nya industriboomen i norr är oroväckande. Resursutvinning är en stor del, även nu.

Vätgasbaserat stål och batteritillverkning står i fokus men mycket annan produktion och exploatering följer i spåren, som till exempel ett enormt behov av förnybar energi. Många undrar vad som ska hända.

Nästan all renbetesmark i Sverige är utsatt för hög belastning av mänsklig aktivitet. Endast 15 procent är orörd mark i norra Sverige. Skogsbruket innebär en stor påverkan på renbetesmarkerna och såväl vindkraft som gruvexploateringar kommer att öka i takt med industriomställningen i övre Norrland. 

Samlade effekter

Trycket mot samebyarnas marker har ökat under lång tid. Man har tagit lite varje gång. De samlade effekterna av infrastruktur, skogsavverkningar och vattenkraft mm hör, vid sidan av klimatförändringarna, till de många hoten mot renskötselns fortlevnad. Gruvor klyver samebyar och vindkraftverk kan störa renarnas betesro.

Mycket står på spel! Det finns i Sverige fortfarande kvar hela älvsystem med vandrande fiskarter och fantastisk natur men som nu hotas av föroreningar från långt gångna gruvplaner.  Andra platser är redan hårt drabbade.

Mer naturliga skogar tillhandahåller många olika ekosystemtjänster, som måste beaktas, till exempel lagring av kol över längre tid. Men den svenska skogsbranschen försvarar nuvarande skogsbruksmetoder med kalhyggen/virkesplantager och avverkning av unga träd. Det är ett skogsbruk som drabbar klimatet. Det sker även på bekostnad av fungerande ekosystem, som behövs i sig, men som också utgör skydd mot effekterna av klimatförändringarna.

Arter försvinner

Sverige lever inte upp till riksdagens mål om biologisk mångfald och levande skogar. Fler och fler arter försvinner och även vanliga arter som blåbärsris har minskat snabbt. Ödslighet och förlust breder ut sig istället.
Det kanske största bekymret är hur vi tycks tolka hållbarhet – att se biosfären, samhället och ekonomin som var för sig oberoende, då biosfären i själva verket utgör förutsättningen för de båda andra.
Människans behov och prioriteringar väger idag tyngre än naturens bärkraft.

0:00 / 0:00
Vår planet där vi bor