Vattenkraft

Omprövning av vattenkraften

Norrbotten och Västerbotten pågår just nu omprövningen av vattenkraften enligt den nationella planen för vattenkraft, NAP. Under de kommande cirka 20 åren ska Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar förses med moderna miljövillkor genom prövning i mark- och miljödomstolen. Regeringen har beslutat att pausa omprövningarna under ett år, men länsstyrelserna arbetar vidare med samverkansprocesser med mera.

I bland annat Rickleån och Åbyälven är samverkansprocesserna redan avslutade. Samverkan för Vindelälven väntas starta nästa år.

Inga vattenkraftverk i Norrbotten eller Västerbotten har prövats i domstol enligt den nationella planen, än efter vad Klimatanalys Norr kunnat erfara. Därför är det svårt att veta vad miljövillkoren kommer att bli.

Här finns den uppdaterade nationella planen – där det går att läsa när det är dags för kraftverksägarna i olika älvar att lämna in ansökan om moderna miljövillkor.

Föreläsning om vattenkraften och den stora omprövningen av miljötillstånden.

Vattenkraftverk byggs ut

Vattenfall har aviserat att man tänker bygga ut fyra redan befintliga vattenkraftverk i Luleälven och Umeälven. Läs här!

Det är svårt att veta vad detta kan få för effekter. Om det innebär att mer vatten tas till vattenkraften kan det vara negativt för ekosystemen i rinnande vatten och den biologiska mångfalden. 

Om Vattenfall avser att öka reglerförmåga krävs emellertid helt nya tillstånd. Till skillnad mot de omprövningar som nu sker i samband med att svenska vattenkraftverk ska förses med moderna miljövillkor enligt den nationella planen för vattenkraft. Det innebär att man måste genomföra samråd och göra en miljökonsekvensbeskrivning. 

I Porjus kraftstation, Lule älv, Norrbotten, planeras för ökat vattenflöde och produktion. Potential upp till 80 MW. Investeringsbeslut planeras till 2026 och kommersiell drift före 2031.